Zoeken

Oudergesprekken

Pilot oudergesprekken Joppensz
Joppensz hecht grote waarde aan partnerschap met ouders vanuit de overtuiging dat een goede relatie tussen ouders en school een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. We gaan graag met ouders in gesprek over de ontwikkeling van hun kind. In de gesprekken staat steeds centraal: wat kan elk van ons (ouders en school) doen om de doelen die gesteld zijn te behalen.
Joppensz nodigt ouders regelmatig uit om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van het kind. Ouders kunnen een gesprek aanvragen met de leerkracht, de IB-er of de directie.
De gesprekscyclus die staat beschreven is de cyclus die we hanteren bij kinderen die zich volgens verwachting ontwikkelen. De gesprekken met ouders van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte worden frequenter gevoerd en zijn anders van opzet.
We kennen de volgende gespreksvormen
- Start- en eindgesprekken met kinderen
- Start- en eindgesprekken met ouders
- Voortgangsgesprekken met ouders en kinderen

Start- en eindgesprekken met kinderen
De startgesprekken vinden plaats tijdens de “Gouden Weken”, vooruitlopend op de startgesprekken met ouders. Deze gesprekken worden gevoerd met de kinderen uit de groepen 3 t/m 8. De leerkracht voert met elk kind/groepje kinderen een gesprek. Dit gebeurt in de klas. De andere kinderen werken zelfstandig (ofwel: er is geen extra personeel beschikbaar).
Centraal staan o.a. de vragen:
- Wat denk je dat je dit jaar gaat leren?
- Wat wil je leren?
- Wat gaat al goed?
- Waar heb je hulp bij nodig?
- Waar kan jij bij helpen?

De eindgesprekken vinden plaats in de laatste drie weken van het schooljaar. Deze gesprekken worden gevoerd met de kinderen uit de groepen 3 t/m 8. De leerkracht voert met elk kind/groepje kinderen een gesprek. Dit gebeurt in de klas. De andere kinderen werken zelfstandig (ofwel: er is geen extra personeel beschikbaar). Centraal staan o.a. de vragen:
- Wat heb je geleerd?
- Is dit jaar geworden wat je ervan had verwacht?
- Wat ging er goed?
- Waar heb je nog hulp bij nodig?
- Wat moet de volgende leerkracht weten?
- Heb je een tip voor de klas/school?
- Heb je een top voor de klas/school?

Start- en eindgesprekken met ouders
De startgesprekken worden gepland in de eerste vier weken van het schooljaar (de “Gouden Weken”). Ouders worden uitgenodigd via Schoudercom. Parttime leerkrachten zijn beide aanwezig bij deze gesprekken. We vragen ouders om van tevoren een digitaal gespreksformulier in te vullen zodat de leerkracht zich kan voorbereiden op het gesprek. Het startgesprek is vooral bedoeld om ouders te laten vertellen over hun kind.
Tijdens de eindgesprekken wordt teruggekeken op het schooljaar: zijn de doelen bereikt? Waar moet volgend jaar aandacht aan geschonken worden? Welke informatie is van groot belang voor de nieuwe leerkracht. Ook in de klas wordt met de kinderen teruggekeken op het schooljaar. Kinderen zijn, vanaf groep 2, welkom bij (een deel van) de eindgesprekken. De eindgesprekken worden gepland in de laatste weken van het schooljaar. Ouders kunnen intekenen voor de gesprekken via Schoudercom. Parttime leerkrachten voeren de gesprekken die op hun werkdag staan gepland.
Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 8
Twee keer per jaar organiseren we “voortgangsgesprekken”. Deze gesprekken komen in plaats van de 10-minutengesprekken. Tijdens de pilot kiezen we voor twee werkvormen:
1. De voortgangsgesprekken in november worden gepland gedurende twee weken, in de weken na de uitgifte van de rapporten. Op meerdere dagen per week zijn leerkrachten na schooltijd (tussen 14:00 uur en 18:00 uur) beschikbaar om met ouders in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kind. Kinderen (vanaf groep 3) zijn welkom bij deze gesprekken. Ouders kunnen via Schoudercom intekenen voor deze gesprekken. Het voortgangsgesprek wordt met kinderen in de klas voorbereid. Parttime leerkrachten voeren de gesprekken die op hun werkdag staan gepland.
2. De voortgangsgesprekken rond het tweede rapport worden gevoerd in de maanden maart en april. Leerkrachten nemen zelf het initiatief om ouders uit te nodigen gedurende twee weken, in de weken na de uitgifte van de rapporten. Kinderen (vanaf groep 3) zijn welkom bij deze gesprekken. Bij deze gesprekken geldt dat we ouders vragen om van tevoren een digitaal gespreksformulier in te vullen zodat de leerkracht zich kan voorbereiden op het gesprek. Leerkrachten geven op hetzelfde formulier aan waar zij over willen praten. Het voortgangsgesprek wordt met kinderen in de klas voorbereid. Parttime leerkrachten voeren de gesprekken die op hun werkdag staan gepland.
Groep 1:
Het eerste gesprek vindt plaats tijdens het huisbezoek. Dit huisbezoek vindt plaats in de eerste zes weken na de eerste schooldag van een kind. Als ouders geen prijs stellen op een huisbezoek, vindt er een gesprek op school plaats. Daarna vinden de gesprekken plaats conform bovenstaande planning.
Gesprekscyclus groep 8
De gesprekscyclus in groep 8 is afgestemd op de procedure “Verwijzing Voortgezet Onderwijs”. De gesprekken zijn tevens voortgangsgesprekken (zie boven). In november/december worden adviesgesprekken gevoerd. De leerlingen van groep 8 zijn welkom bij deze gesprekken. Tijdens dit gesprek wordt het advies VO vanuit school toegelicht. Het schooladvies is bindend: het Voortgezet Onderwijs gaat bij toelating af op advies van de basisschool. De score op de centrale eindtoets heeft in mindere mate invloed op het advies. Ouders krijgen tijdens dit gesprek een adviesblad mee welke nodig is bij aanmelding van het kind bij het Voortgezet Onderwijs. In februari/maart worden ouders uitgenodigd om het onderwijskundig rapport door te spreken. Dit is een gesprek zonder kinderen. Het onderwijskundig rapport is nodig voor het Voortgezet Onderwijs om een goed beeld te krijgen van het kind. Het onderwijskundig rapport wordt door school ingevuld. Ouders kunnen eventuele opmerkingen over het kind of het advies toevoegen. Na de centrale eindtoets kunnen ouders desgewenst een afspraak maken met de leerkracht om het resultaat te bespreken. Eindgesprekken voor groep 8 worden niet ingepland.
Belangrijk:
Leerkrachten op Joppensz zijn proactief in het contact met ouders over de ontwikkeling van hun kind. Op het moment dat er zorgen zijn over de ontwikkeling of het gedrag van een kind, neemt de leerkracht contact op met de desbetreffende ouder(s). In relatie met de gesprekscyclus betekent dit dat:
• ouders niet op het gespreksformulier lezen dat er zorgen zijn over de ontwikkeling of het gedrag van hun kind.
• ouders niet tijdens een voortgangsgesprek horen dat er zorgen zijn over deontwikkeling of het gedrag van hun kind.
Dit mag wel gespreksonderwerp zijn tijdens het voortgangsgesprek als er vooraf al contact is geweest met de ouders over e.e.a.