Zoeken

MR

MR


De medezeggenschap van ouders en leerkrachten is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR). De MR vergadert regelmatig over belangrijke zaken als:

  • Begroting en exploitatie van de school
  • De formatie (indeling van leerkrachten en groepen)
  • Het schoolplan
  • ARBO
  • Vakantieplanning
  • Zaken die door ouders bij de MR worden aangemeld

De ouderleden stellen het op prijs ge├»nformeerd te worden door andere ouders over zaken die hen bezighouden. Vragen en/of opmerkingen zijn altijd welkom. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is voorts een groot aantal bijzondere medezeggenschapsaangelegenheden opgesomd. Als de directie met betrekking tot die aangelegenheden een besluit wenst te nemen, moet advies of instemming aan de MR gevraagd worden. De schooloverstijgende aangelegenheden worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 

De samenstelling van de M.R. is als volgt:
Oudergeleding:    
  Jeannet Brink (Voorzitter)  
  J. Mens  
  Michiel Joosse  
     
Personeelsgeleding:    
  Marike Jonker  
  Marjan van der Vos  
  Jantine Oosthoek (GMR)  
  Mieke Couwenberg  


De directie heeft in de MR een adviserende stem.