Zoeken

Klachtenregeling

Klachtenregeling
Waar gewerkt wordt, kunnen fouten gemaakt worden of misverstanden ontstaan. U kunt dergelijke zaken altijd met de betrokken leerkracht bespreken om samen een goede oplossing te vinden. Komt u er niet uit, dan kunt u dit overleggen met de directeur. Indien ook dit niet tot een goed resultaat zou leiden, kunt u gebruikmaken van de landelijke klachtenregeling. Deze regeling ligt bij de directie ter inzage.

Elke klacht wordt persoonlijk en in vertrouwen behandeld. De klager krijgt altijd schriftelijk en/of mondeling bericht over wat wij met de klacht hebben gedaan.

Interne vertrouwenspersoon
Met een ernstige klacht kunt u zich wenden tot de interne vertrouwenspersoon van onze school. Zij is benoemd op advies van de MR en de directie. . U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk inbrengen, maar altijd persoonlijk. Anonieme klachten vallen hier niet onder. Het kan gaan over allerlei soorten klachten, ook over ongewenste intimiteiten, enz. Ouders/verzorgers/voogden, (ex-)leerlingen, personeelsleden (onderwijs, ondersteuning, directie) en vrijwilligers kunnen zich tot de contactpersoon wenden. De contactpersoon zal advies geven en kiest geen partij. Als de klacht niet intern opgelost kan worden, zal de contactpersoon u doorverwijzen. Voor info over de contactpersoon verwijzen wij naar de directie

Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is een functionaris van de GGD. Deze gaat na of er door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Hij/zij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie (Besturenraad, Postbus 907, 2270 AX Voorburg) en helpt met het opstellen daarvan. Hij/ zij verleent bijstand bij eventuele aangifte bij politie of justitie. Hij/zij werkt onder geheimhouding en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via mevrouw A. Cools, co√∂rdinator externe vertrouwenspersonen GGD Zuid-Holland.