Zoeken

Luizenprotocol Joppensz

Joppensz doet haar best een luizenvrije school te zijn of de aanwezigheid van hoofdluis zo vroeg mogelijk te ontdekken. We zijn erg blij dat er jaarlijks ouders zijn die de leerlingen willen controleren op hoofdluis.

Om een en ander zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, is dit protocol opgesteld.

Zo weet elke ouder wat onze afspraken zijn en hoe we handelen in het geval er hoofdluis wordt geconstateerd.

 

In dit protocol wordt beschreven:

-       Een kind met luizen

-       De organisatie van de luizencontrole.

-       De taak van de luizenouders.

-       De taak van de oudercoördinator hoofdluis: Elisjawâ Mens

-       De taak van de schoolcoördinator hoofdluis: Jolanda Everaardt.

-       De taak van de leerkracht/directie.

-       De regels en afspraken m.b.t. de controle en de privacy van ouders en leerlingen.

 

Verder bevat dit protocol  de mails zoals deze naar ouders gaan na de luizencontrole en als er neten of luizen zijn gevonden.

 

Een kind met luizen

-       dient zo snel mogelijk (na schooltijd) thuis te worden behandeld om de luizen te verwijderen.

-       Hoeft echt niet direct naar huis. Voorkom wel hoofd-op-hoofd contact in de klas.

  

Organisatie

 Algemeen:

-       De leerlingen van Joppensz worden standaard op hoofdluis gecontroleerd op de woensdag na elke schoolvakantie.

-       De groepsleerkracht houdt hier in de planning van de lessen rekening mee.

-       De hoofdluiscontrole staat in de jaarkalender (schoudercom) en er wordt op de maandag voor de controle een herinneringsmail gestuurd naar ouders.

-       De school (directie/leerkracht) zorgt voor registratielijsten.

 

De controle:

-       Aan het begin van de woensdagochtend worden alle leerlingen door een luizenouder gecontroleerd.

-       Heeft een kind luizen of neten dan wordt dit aangegeven op de registratielijst.

-       Bij twijfel wordt de coördinator hoofdluis (ouder of school) geraadpleegd.

-       Na afloop van de controle worden de registratielijsten verzameld door de coördinatoren hoofdluis. Zij verzorgen de communicatie naar leerkrachten en ouders.

-       Er gaat een mail naar alle ouders: ouders horen het dus ook als een groep luizenvrij is.

 

Hoe we handelen als er luizen/levende neten (op minder dan 2 cm van de hoofdhuid) worden geconstateerd:

-       Er wordt contact gezocht met de betreffende ouders. Hen wordt verzocht hun kind te behandelen. Liefst persoonlijk. Lukt dit niet, dan via schoudercom.

-       Ouders zijn verantwoordelijk voor de behandeling van hun kind.

-       Er gaat een algemene mail via schoudercom naar de ouders van de betreffende groep.

-       Er volgt een nacontrole van de betreffende groep na twee weken ook op woensdagmorgen. De ouders waarvan bij het kind luizen/levende neten zijn gevonden kunnen worden uitgenodigd om mee te kijken.

-       Heeft het betreffende kind nog steeds luizen/levende neten, dan wordt contact met de betreffende ouders opgenomen en volgt een nacontrole door de coördinator hoofdluis, weer na twee weken.

-       Indien er bij voortduring hoofdluis wordt gevonden (na tenminste 2 hercontroles), neemt de directie contact op met de betreffende ouders. Evt. volgt doorverwijzing naar de huisarts of de GG&GD.

 

Hoe we handelen we als een ouder meldt dat een kind luizen heeft:

-       School meldt dit bij de coördinatoren hoofdluis.

-       Er gaat een mail via schoudercom naar de ouders van de groep met het verzoek hun kind goed te controleren.

-       Na twee weken volgt een controle van de groep volgens de procedure “controle” en “Hoe handelen we als er luizen/levende neten worden geconstateerd”.

 

Taak van de luizenouders:

-       De luizenouders controleren de kinderen op hoofdluis en levende neten. Zij hebben een signalerende functie. Worden er luizen of levende neten geconstateerd, dan wordt dit aangetekend op de registratielijst. De vervolgstappen zijn beschreven in de procedure. Deze procedure wordt in gang gezet en bewaakt door de coördinatoren hoofdluis.

De regels en afspraken m.b.t. de controle en de privacy van ouders en leerlingen:

Het is van groot belang dat er met zorg wordt omgegaan met de kinderen en met de gevoeligheden die er rond hoofdluis zijn.

 

M.b.t. privacy:

een kind wordt slechts door één ouder gecontroleerd. Bij twijfel mag de coördinator hoofdluis (ouder of school) geraadpleegd worden.

Er wordt niet met andere ouders gesproken wordt over leerlingen waarbij luizen/neten zijn gevonden.

 

M.b.t. de controle:

-       Controleer grondig met de handen (plukje voor plukje) het gehele haar, schenk extra aandacht aan plekken, zoals achter de oren, in de nek, in de paardenstaart, de pony en controleer dicht op de hoofdhuid.

-       Draag desgewenst witte latex handschoenen. Is er hoofdluis geconstateerd bij een kind, vervang dan de handschoenen om eventuele besmetting bij andere kinderen te voorkomen.

 

De taak van de oudercoördinator hoofdluis:

Deze coördinator is de spin in het web.

De oudercoördinator hoofdluis:

-       organiseert de reguliere hoofdluiscontrole,

-       organiseert de nacontrole,

-       is het aanspreekpunt voor de luizenouders,

-       is het aanspreekpunt voor de school ingeval een ouder hoofdluis meldt,

-       verzorgt de materialen,

-       bewaakt de in dit protocol beschreven procedures en afspraken,

-       onderhoudt contact met de schoolcoördinator hoofdluis en de directie,

-       werft luizenouders.

 

De taak van de schoolcoördinator hoofdluis:

De schoolcoördinator hoofdluis:

-       is het aanspreekpunt voor de oudercoördinator hoofdluis,

-       neemt in geval van afwezigheid van de oudercoördinator hoofdluis diens taak over of zorgt voor vervanging,

-       is beschikbaar tijdens de hoofdluiscontroles om bij twijfel mee te kijken,

-       bewaakt de in dit protocol beschreven procedures en afspraken.

 

De taak van de leerkracht/directie:

-       De leerkracht zorgt dat de hoofdluiscontrole op de geplande tijden kan plaatsvinden,

-       De leerkracht schakelt de coördinator hoofdluis of bij de luizenouders van de eigen groep  in voor een tussentijdse controle op hoofdluis als er hoofdluis is geconstateerd bij een leerling (melding van een ouder, constatering door leerkracht).

-       De directie organiseert dat er een schoolcoördinator beschikbaar is.

-       De directie gaat in gesprek met ouders als hoofdluis bij hun kind bij voortduring wordt geconstateerd.

-       De directie kan de GG&GD inschakelen.

Aan het begin van elk schooljaar bespreekt de directie het protocol met de luizenouders.