Zoeken

Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

De Joppensz denkt in kansen. De intern begeleider geeft vorm aan passend onderwijs. Op Joppensz werken wij sinds 2009 Handelings- en Opbrengst gericht volgens 1-Zorgroute. De intern begeleider coacht en begeleid de leerkrachten hierin.
Wat houdt dat in?
De Joppensz maakt onderwijs passend aan de onderwijsbehoeften van zijn leerlingen en stimuleert en motiveert hen om te ontwikkelen.
Het denken in Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken is proactief: wat heeft deze leerling nodig om een volgende stap in zijn ontwikkeling te kunen maken? Wat zijn de onderwijsbehoeftes van deze leerling?
Onderwijsbehoeften waar we op planmatige wijze tegemoet komen. We werken met 3 niveaus. Deze moeten op elkaar afgestemd zijn. zodat er één taal gesproken wordt en er één lijn in de zorg is.

We gaan uit van een vast verdeling binnen het onderwijsaanbod: een basis-, een intensief-en een verdiept arrangement. Deze verdeling komt tot stand door het trekken van grenzen. Deze grenzen zijn de expliciete normen, de standaarden, waarmee de school de opbrengsten kan sturen.

Als we zien dat een leerling het goed doet en de opbrengstren zijn naar verwachting, moeten we vooral op dezelfde manier doorgaan. Het aanbod was dus passend. Als een leerling het niet naar verwachting doet bespreken de leerkracht en de intern begeleider het plan en wordt het onderwijsaanbod geintensiveerd. Dit is het principe van respons op instructie.

Onze IBer (intern begeleider) voor de groepen 1 t/m 8 is Wendy van der Ing, werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag. 

Wilt u de IBer spreken dan kan de leerkracht van uw kind u vertellen hoe en wanneer u haar het gemakkelijkste kunt bereiken.

Als u zich zorgen maakt over uw kind spreekt u natuurlijk eerst met de leerkracht van uw kind. Het kan echter zo zijn dat er meer aan de hand is en dan wordt de IBer erbij betrokken.