Zoeken

MR

MR


De medezeggenschap van ouders en leerkrachten is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR). De MR vergadert regelmatig over belangrijke zaken als:

  • Begroting en exploitatie van de school
  • De formatie (indeling van leerkrachten en groepen)
  • Het schoolplan
  • ARBO
  • Vakantieplanning
  • Zaken die door ouders bij de MR worden aangemeld

De ouderleden stellen het op prijs geïnformeerd te worden door andere ouders over zaken die hen bezighouden. Vragen en/of opmerkingen zijn altijd welkom. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is voorts een groot aantal bijzondere medezeggenschapsaangelegenheden opgesomd. Als de directie met betrekking tot die aangelegenheden een besluit wenst te nemen, moet advies of instemming aan de MR gevraagd worden. De schooloverstijgende aangelegenheden worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 

Wanneer u een vraag voor de MR heeft, dan kunt u één van de MR-leden aanspreken. U kunt de MR ook bereiken via de mailbox van de MR in Schoudercom. 

De goedgekeurde notulen van de MR-vergaderingen zijn te vinden in de map die bij de conciërge staat.